អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
ផលិតផលកែច្នៃ(61)
តម្លៃ៣៤០០០៛/០,៥ គ.ក
ផលិតចេញពីផ្លែម្ជូរព្រឹក្សសុទ្ធ ជាភេសជ្ជៈជំនួយសុខភាព
តម្លៃ៣២០០០៛/០,៥ គ.ក
ស្រួយឆ្ងាញ់ មានអនាម័យ
តម្លៃ១៤០០០០៛/គីឡូ
បង្គាក្រៀមមានអនាម័យ មិនប្រើសារធាតុរក្សាទុក
តម្លៃ១៤០០០០៛/គីឡូ
ផលិតចេញពីសាច់គោសុទ្អ មានអនាម័យ រសជាតិឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ៤៥០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៥៥០០០៛/គីឡូ
ផលិតចេញពីសាច់ជ្រូកសុទ្អ មានអនាម័យ រសជាតិឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ៣៩០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៤២០០០៛/គីឡូ
ផលិតចេញពីសាច់ជ្រូកសុទ្អ មានអនាម័យ រសជាតិឆ្ងាញ់ហិរ
តម្លៃបោះដុំ ៤២០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៤៥០០០៛/គីឡូ
ត្រីប្រម៉ាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ មានអនាម័យ និងមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរក្សាទុក
តម្លៃ៧៥០០០៛/គីឡូ
ងៀតឆ្ដោរ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ មានអនាម័យ និងមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរក្សាទុក
តម្លៃ៤០០០០៛/គីឡូ (ឡើងចុះ)
ប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំក្នុងស្រុក សាច់ក្រកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ មានគុណភាព អនាម័យខ្ពស់ និងម
តម្លៃ៣៥០០០៛/គីឡូ
ប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំក្នុងស្រុក សាច់ក្រកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ មានគុណភាព អនាម័យខ្ពស់ និងម
តម្លៃ៣៥០០០៛/គីឡូ
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់សុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ការវេច
តម្លៃ២៥០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់ និងស្បែកជ្រូកសុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុ
តម្លៃ៨០០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់ និងស្បែកជ្រូកសុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុ
តម្លៃ៨០០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់សុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ការវេច
តម្លៃ៨០០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់ និងស្បែកជ្រូកសុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុ
តម្លៃ៥០០០០៛/១០ដើម
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់សុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ការវេច
តម្លៃ៥០០០០៛/១០ដើម
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់សុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ការវេច
តម្លៃ៤០០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់ និងស្បែកជ្រូកសុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុ
តម្លៃ៤០០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់សុទ្ធ ១០០% មិនមានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ការវេច
តម្លៃ៤០០០០៛/១០០គ្រាប់
ផលិតពីសាច់ត្រីសុទ្ធ​ គ្មានបន្ថែមជាតិគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ
តម្លៃ40000៛/100គ្រាប់
រស់ជាតិ ធម្មជាតិពិតៗ គ្មានសារធាតុរក្សាទុក ផលិតតាមគោលការណ៍អនាម័យខ្ពស់បំផុត ។
តម្លៃ២៥០០០រៀល/០.៥គីឡូ
ផ្កាអំិលដែលបរិសទ្ធល្អបានមកពីស្រែអំបិលនៃខេត្តកំពត។
តម្លៃ១០,០០០រៀល/កែវ
អំបិលគ្រួសធម្មជាតិដែលបានមកពីស្រែអំបិលខេត្តកំពត និងធ្វើការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ និងម
តម្លៃ៥៥,០០០រៀល/១យួរ (១០គីឡូ)
អំបិលម៉ត់ធម្មជាតិដែលបានមកពីស្រែអំបិលខេត្តកំពត និងធ្វើការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ និងមា
តម្លៃ៥៥០០០រៀល/១យួរ
ទឹកស៊ីអ៉ីវដែលផលិតចេញពីសណ្ដែកសៀង និងគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិ ព្រមទាំងមានអនាម័យខ្ពល់។
តម្លៃ១៨០០០រៀល/១កេស (១២ដប)
ទឹកស៊ីអ៉ីវដែលផលិតចេញពីសណ្ដែកសៀង និងគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិ ព្រមទាំងមានអនាម័យខ្ពល់។
តម្លៃ២៤,០០០រៀល/១កេស
ទឹកស៊ីអ៉ីវដែលផលិតចេញពីសណ្ដែកសៀង និងគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិ ព្រមទាំងមានអនាម័យខ្ពល់។
តម្លៃ១៨,០០០រៀល/១កេស
ប្រេងខ្យងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងមានគុណភាពខ្ពស់។
តម្លៃ៤៤,០០០រៀល/១កេស
ប្រេងខ្យងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងមានគុណភាពខ្ពស់។
តម្លៃ៤៤,០០០រៀល/១កេស
ប្រេងខ្យងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងមានគុណភាពខ្ពស់។
តម្លៃ៥០,០០០រៀល/១កេស
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ១៨,០០០រៀល/១កេស
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ១៥,០០០រៀល/១ឡូ
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ១៥០០០រៀល/១ឡូ
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ៣៥០០០រៀល/១កេស
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ១៥០០០រៀល/១កេស
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ១៥០០០រៀល/១កេស
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ១៨០០០រៀល/១កេស
ទឹកត្រីផលិតចេញពីត្រីកំពតពិតៗ ដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ HACCP និងធ្វើការបន្ទុំរ
តម្លៃ៧២០០០រៀល/១កេស
ស្រាព្រីងភ្នំដា ផលិតដោយព្រីង១០០% ក្រោមកិច្ចសហការបច្ចេកទេសជាមួយមហាវិទ្យាល័យកសិឧស្
តម្លៃ២៨០០០រៀល/ក្នុងមួយដប
ម្ជូរល្មម (Roselle) ជារុក្ខជាតិព្រៃដែលមានកំពស់ពី ១ ទៅ ២ម៉ែត្រមានដើមពណ៌ក្រហម ផ្កា
តម្លៃ១០០០០រៀល/កញ្ចប់ (៤០ក្រាម)
តែខ្ញីត្រូវបានធ្វើការវេចខ្ចប់ដោយប្រើសំបកវេចខ្ចប់ល្អ មានគុណភាព ងាយស្រួលទុកដាក់ និ
តម្លៃ១០០០០រៀល/កញ្ចប់ (៦០ក្រាម)
តែស្លឹកគ្រៃផលិតចេញពីស្លឹកគ្រៃសុទ្ធ ១០០ ភាគរយ។ តែនេះត្រូវបានធ្វើការវេចខ្ចប់ ដោយប្
តម្លៃ៨០០០​ រៀល/កញ្ចប់(៦០ក្រាម)
១. ផលិតដោយក្រុមកសិករក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី ២. ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិ ដែលកស
តម្លៃ១៦០០០ រៀល/១ដប (៦០មីលីលីត្រ)
អំពិលមាសជាស្រាដែលបានផលិតពីផ្លែអំពិល និងស្រាអង្ករ។ ស្រាអង្ករត្រូវបានផលិតឡើងដោយកសិ
តម្លៃ៤០០០០ម៉ឹនរៀល/ដប
អំពិលមាសជាស្រាដែលបានផលិតពីផ្លែអំពិល និងស្រាអង្ករ។ ស្រាអង្ករត្រូវបានផលិតឡើងដោយកសិ
តម្លៃ៦០០០០ម៉ឺន/ដប
តម្លៃ៣២០០០រៀល/ដង
តម្លៃ២៤០០០ រៀល/ដប
ត្រីរ៉ស់ប្រឡាក់នេះ គឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម គ្រឿងផ្សំដែលយកមកផលិតជ
តម្លៃ៩២០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ត្រីកេសប្រឡាក់នេះគឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម គ្រឿងផ្សំដែលយកមកផលិតជារ
ត្រីច្រកែងប្រឡាក់នេះ គឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម គ្រឿងផ្សំដែលយកមកផលិ
តម្លៃ៦៨០០០រៀល/គីឡូ
សៀងផ្អែមនេះ គឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម គ្រឿងផ្សំដែលយកមកផលិតជារបស់កស
តម្លៃ៨០០០​ រៀល/កំប៉ុង ៦០០ក្រាម
ត្រសក់ចាវលាយគ្រឿងនេះ គឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម ត្រសក់ដែលយកមកផលិតជា
តម្លៃ៦០០០​ រៀល/កំប៉ុង ២០០ក្រាម
ឆៃប៉ូវប្រៃនេះ គឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម ឆៃថាវដែលយកមកផលិតជារបស់កសិក
តម្លៃ១២០០០​ រៀល/កំប៉ុង ៥០០ក្រាម
ឆៃប៉ូវផ្អែមនេះ គឺផលិតដោយដៃ ផលិតតាមវិធីបុរាណ រស់ជាតិដើម ឆៃថាវដែលយកមកផលិតជារបស់កសិ
តម្លៃ១៤០០០​ រៀល/កំប៉ុង ៥០០ក្រាម
ម៉្សៅតែខ្ញីអាចពិសារបានដោយឆុងជាមួយទឹកក្តៅ ឬក៏មានការបន្ថែមនូវទឹកឃ្មុំ ប្រើប្រាស់ប្
តម្លៃ៨០០០០រៀល/១គីឡូក្រាម
ប្រេងស្លឹកគ្រៃនេះជាផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតដោយកសិករជាស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើម
តម្លៃ១០០០០ ៛ / ដប (៥ មីលីលីត្រ)
ម្ស៉ៅរមៀតទឹកឃ្មុំនេះជាផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតដោយកសិករជាស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់រមៀតធម្មជ
តម្លៃ១៦០០០ ៛ / កែវ (៤០ ក្រាម)
ម្ស៉ៅរមៀតនេះជាផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតដោយកសិករជាស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់រមៀតធម្មជាតិដែលដា
តម្លៃ១០០០០ ៛ / កញ្ចប់៤០ក្រាម
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីសំងួតរសជាតិដើម មិនមានបន្ថែមគ្រឿង សំបូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលល្អចំព
តម្លៃ១៤០០០រៀល/១០០ក្រាម និង​ ២៣០០០រៀល/200ក្រាម
មើល​ផលិតផលផ្សេងទៀត
តិចជាងនេះ
ត្រី & សាច់(11)
ផលិតពីសាច់ត្រីសុទ្ធ​ គ្មានបន្ថែមជាតិគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ
តម្លៃ40000៛/100គ្រាប់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ទាប៉េកាំងនេះ ជាពូជបង្កាត់ក្នុងស្រុក សុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ៨០០០រៀលទៅ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
មាន់ស្រែនេះ ជាពូជមាន់ក្នុងស្រុក ដែលមានសុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ១៦០០០រៀលទៅ១៨០០០រៀល/គីឡូ
ស៊ុតទាស្រែដែលចិញ្ចឹមដោយកសិករផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាយកពងជាច្រើនឆ្នាំ។
តម្លៃ៣៥០០រៀល/១០គ្រាប់
ក្ដាមថ្មស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ១២០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មឹកស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ដោយប្រជានេសាទនៅខេត្តកែប ធានាគុណភាពជូនអ
តម្លៃ៥០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
បង្គាស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
ក្ដាមសេះស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ សាច់ណែនល្អហើយមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មាន់នេះជាប្រភេទមាន់ស្រែ ចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់ចំណីធម្មជាតិដែលផលិតដោយកសិករនៅសហគមន៍ផ
តម្លៃ១៨០០០ រៀល/គីឡូ
មាន់មានអាយុ២១ថ្ងៃបានធ្វើវ៉ាក់សាំង៣មុខរួចជាស្រេច មាន់មានសុខភាពល្អ ចិញ្ចឹមឆាប់ធំ ម
តម្លៃ៥០០០រៀល/ក្បាល