ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ស្រាអំពិលមាស 500ml

ប្រភព
: ខេត្តតាកែវ និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិខ្វា ចំការដូង រាជធានីភ្នំពេញ
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ JICA និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: RUA, Nagoya University, ILCC and CAMCONTROL
តម្លៃ
: ៦០០០០ម៉ឺន/ដប
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: កញ្ញា អ៊ុង បូរតនា
លេខទូរស័ព្ទ
: 077 791 976/ 089 338 335
អ៊ីម៉េល
: boratana99@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:អំពិលមាសជាស្រាដែលបានផលិតពីផ្លែអំពិល និងស្រាអង្ករ។ ស្រាអង្ករត្រូវបានផលិតឡើងដោយកសិករក្នុងខេត្តតាកែវក្រោមជំនួយបច្ចេកទេស និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យណាហ្គោយ៉ាប្រទេសជប៉ុន និងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសជនជាតិជប៉ុន។