អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
ដំណាំឧស្សាហកម្ម(2)
ទុយោPE ទំហំ 16mm 20mm 25mm 32mm ជាផលិតផលថៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធស្
តម្លៃ22$
សណ្តែកដីរបស់សហគមន៌សែនមនោរម្យមិនមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់កាលប្រម
តម្លៃ២០០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំឧស្សាហកម្ម(2)
ទុយោPE ទំហំ 16mm 20mm 25mm 32mm ជាផលិតផលថៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធស្
តម្លៃ22$
សណ្តែកដីរបស់សហគមន៌សែនមនោរម្យមិនមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់កាលប្រម
តម្លៃ២០០០រៀល/គីឡូ