អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
គ្រឿងទេស(10)
ម្រេចជ្រក់ដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រ
តម្លៃ១២,០០០រៀល/កែវ
ម្រេចខ្មៅម៉ត់ដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹម
តម្លៃ១៦,០០០រៀល/កែវ
ម្រេចក្រហមដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រ
តម្លៃ២០,០០០រៀល/កែវ
ម្រេចក្រហមដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រ
តម្លៃ២០,០០០រៀល/កញ្ចប់
ម្រេចសដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រូវ ម
តម្លៃ២០,០០០រៀល/កញ្ចប់
ម្រេចខ្មៅដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រូ
តម្លៃ១៦,០០០រៀល/កញ្ចប់
ម្រេចសដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រូវ ម
តម្លៃ១៨,០០០រៀល/កញ្ចប់
ម្រេចខ្មៅដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រូ
តម្លៃ១៤,០០០រៀល/កញ្ចប់
ម្រេចក្រហមដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រ
តម្លៃ១៨,០០០រៀល/កញ្ចប់
ម្រេច របស់សហគមន៍កសិកម្មម្រេចស្រយ៉ង់កោះកេរព្រះវិហារមានរសជាតិហិរ ឈ្ងុយ មិនចាញ់ម្រេ
តម្លៃ៩០០០-១២០០០រៀល/គីឡូក្រាម