ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ក្រកសាច់ជ្រូកអត់ហិរ

ប្រភព
: ផុន ច័ន្ទស៊ីថុល
អាស័យដ្ឋាន
: ខេត្តបាត់ដំបង
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: បោះដុំ ៣៩០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៤២០០០៛/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ផុន ច័ន្ទស៊ីថុល
លេខទូរស័ព្ទ
: 092 90 91 62/068 98 11 88

ការពិពណ៌នាខ្លី:ផលិតចេញពីសាច់ជ្រូកសុទ្អ មានអនាម័យ រសជាតិឆ្ងាញ់