អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
បន្លែ(44)
សាលាដក្ដោបនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
តម្លៃ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ក្រសាំងទាបជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅ
តម្លៃ៥០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ជីសាំងហំនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
តម្លៃ៤០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ជីម្លូឬជីបេះដូង ជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជ
តម្លៃ៥០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ជីរណានេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូក្រាម
កាឆាយបាយជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូក្រាម
តាំងឆាយជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្ន
តម្លៃ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្ពៃតឿនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក
តម្លៃ៤០០០០រៀល/១គីឡូ
ស្ពៃចង្កឹះនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្ពៃខៀវជានេះបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅ
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្ពៃក្រញាញ់ ជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
តាំងអោនេះជាបន្លែដែលផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូក្រាម
សាលាដស្វាយនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
តម្លៃ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
សាលាដនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
តម្លៃ៧០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ផលិតផលផ្សិតនេះជាបន្លែសុវត្ថិភាព។
តម្លៃ7000 រៀល
ប៉េងប៉ោះនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
ឆៃថាវនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
ខាត់ណាដើមនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ខ្ទឹមស្លឹកនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
ម្រះនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្ន
ក្រូចឆ្មាខ្មែរនេះជាគ្រឿងបន្ថែមរសជាតិដែលផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្
ដំឡូងជ្វានេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ខ្ញីស្រុកនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ត្រឡាចស្រូវនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាត
ល្ពៅនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្ន
ល្ពៅទ្រូនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
ននោងជ្រុងនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ត្រសក់នេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក
ត្រប់ស្រួយនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
ត្រប់វែងនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
ម្ទេសផ្លោករបស់សហគមន៌ត្រែងត្រយឹងមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់លូតលាស់
តម្លៃ៤០០០រៀល/គីឡូ
ត្រឡាចនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១២០០រៀល/គីឡូ
ត្រឡាចនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ត្រកួននេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ត្រសក់នេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ននោងជ្រុងនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ត្រឡាចនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
សណ្តែកកួរនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្
តម្លៃ២០០០រៀល/គីឡូ
ផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុក ជាប្រភេទបន្លែដាំដុះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ធនធាន
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូ
ផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុក ជាប្រភេទបន្លែដាំដុះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ធនធាន
តម្លៃ៦០០០ រៀល/គីឡូ
ផ្សិតអំបោះជាផ្សិតធម្មជាតិ ការដាំដុះគឺមិនប្រើនូវសារធាតុគីមី រឺថ្នាំជំនួយឡើយ។
តម្លៃ៧០០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំប៉េងប៉ោះនេះត្រូវបានដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំពុលគីមី ថ្នាំធម្មជាតិក
តម្លៃ២៥០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំម្រះនេះដាំដុះដោយប្រើពូជរបស់ក្រុមហ៊ុន East- West និងបានរៀបចំដាំដុះដោយប្រើប្រ
តម្លៃ២៥០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំម្ទេសដៃនាងត្រូវបានដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំពុលគីមី ថ្នាំធម្មជាតិក៏
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូ
មើល​ផលិតផលផ្សេងទៀត
តិចជាងនេះ