អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
សម្ភារៈកសិក​ម្ម(59)
ទុយោPE ទំហំ 16mm 20mm 25mm 32mm ជាផលិតផលថៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធស្
តម្លៃ22$
តម្លៃកូនផ្សាំ ៦០០០៛/ដើម និង កូនបណ្ដុះ ៤០០០៛/ដើម
តម្លៃ២៥០០០៛/ដើម
តម្លៃ៦០០០០៛/ដើម
តម្លៃ២៨០០០៛/ដើម
តម្លៃ៤០០០០៛/ដើម
តម្លៃ១៨០០០៛/ដើម
តម្លៃ១០០០០០៛/បាច់
តម្លៃ៤០០០០៛/ដើម
កូនពូជទៀបបារាំងមានសុខភាពល្អ រឹងមាំ ផ្លែមានរសជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់
កូនពូជដូងខ្ទិះល្អៗ ផ្លែដូងសម្បូរដោយខ្ទិះ
តម្លៃ២៣០០០៛/ដើម
ពូជឫស្សីយក្ស ទំពាំងធំៗ
តម្លៃ៤០០០០៛/ដើម
ពូជមៀនសាចក្រហម សាច់ក្រាស គ្រាប់តូច
តម្លៃ៦០០០០៛/ដើម
ពូជព្រីងផ្អែមឆ្ងាញ់ ផ្លែធំ សាច់ច្រើន គ្រាប់តូច
តម្លៃ២០០០០៛/ដើម
កូនពូជមានសុខភាពល្អ ផ្លែមានពណ៌ស្វាយ ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃ៤០០០០៛/ដើម
ពូជខ្នុរសាច់ក្រហម សាច់ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃ២៥០០០៛/ដើម
ជាពងមាន់ស្រែសម្រាប់ភ្ញាស់ ពូជស្គួយ និង សំពៅ
តម្លៃ១៨០០៛ - ២០០០៛/គ្រាប់
ជាពូជដំណាំមិនរើសដី ផ្លែល្អ ផ្លែច្រើន ឆាប់ទទួលផល។
តម្លៃ២០០០០៛/ដើម
ដើមស្អាតៗ ងាយដាំ ងាយថែ មិនរើសដី រសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ធានាសុទ្ធល្អ
តម្លៃ៨០០០០៛/ដើម
ជាពូជដំណាំមិនរើសដី ផ្លែធំ អត់គ្រាប់ ផ្លែច្រើន ឆាប់ទទួលផល។
តម្លៃ១០០០០៛/ដើម
ជាប្រភេទដំណាំមិនរើសដី ឆាប់ទទួលបានទិន្នផល និងជាប្រភេទត្របែកតឿមិនខ្ពស់នោះទេ
តម្លៃ២០០០០៛/ដើម
ជាពូជឫស្សីផ្សាំខ្លួនឯង ទំពាំងល្អ ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃ៥០០០៛/ដើម
មេបង្កងអូស្ត្រាលីដែលបង្កាត់ និងភ្ញាស់តាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ និងមានសុខភាពល្អ។
តម្លៃតម្លៃលក់រាយពី១គូ ដល់ ៥ គូ ៣០០០០រៀល តម្លៃ លក់ចាប់ពី ៦ គូដល់ ២០ គូ ២៥០០០រៀល តម្លៃសមាជិក ពី ២១គូ ឡើងទៅ ២០០០០រៀល
ជាកូនកាកាវដែលដាំដុះ និងបំបៅរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរី
តម្លៃ៨០សេន/ដើម (ទិញដាច់)និង១ដុល្លា/ដើម (បង់រំលោះ)
ជាកូនកង្កែបផលិតចេញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
តម្លៃ៥០០៛/ក្បាល
ជាកូនត្រីផលិតចេញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
តម្លៃ១៥០៛/ក្បាល
ជាកូនត្រីផលិតចេញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
តម្លៃ១៥០៛/ក្បាល
ជាកូនត្រីផលិតចេញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
តម្លៃ៨០៛/ ក្បាល
ជាកូនត្រីផលិតចេញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
តម្លៃ១០០៛/ក្បាល
ជាកូនត្រីផលិតចេញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
តម្លៃ៨០៛/ ក្បាល
កូនបង្កងអូស្ត្រាលីដែលបង្កាត់ និងភ្ញាស់តាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ និងមានសុខភាពល្អ។
តម្លៃតម្លៃលក់រាយ ១៥០០ រៀល ពី១ កូនដល់ ២០០ កូន តម្លៃលក់ដុំ ១០០០ រៀល ពី ២០១ ដល់ ១០០០កូន តម្លៃសម្រាប់ សមាជិក ៩០០ រៀល ពី ១០០១ ឡើង
ផលិតផលមានគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃ សម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយធ្វើអោយដីធូរ ដំណាំលូត
តម្លៃ១២ ២០០០រៀល/បាវ
ផលិតផលមានគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃ សម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយធ្វើអោយដីធូរ ដំណាំលូត
តម្លៃ១២ ៥០០០រៀល/បាវ
ផលិតផលមានគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃ សម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយធ្វើអោយដីធូរ ដំណាំលូត
តម្លៃ១២ ៥០០០រៀល/បាវ
ផលិតផលមានគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃ សម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយធ្វើអោយដីធូរ ដំណាំលូត
តម្លៃ១០ ៥០០០រៀល/បាវ
ផលិតផលមានគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃ សម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយធ្វើអោយដីធូរ ដំណាំលូត
តម្លៃ១០​ ៨០០០រៀល/បាវ
ផលិតផលមានគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃ សម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយធ្វើអោយដីធូរ ដំណាំលូត
តម្លៃ១១ ០០០០រៀល/បាវ
ដាំចង្ក្រង់ស្វា ឬដំណាំគម្របដីចម្រុះក្នុងបរិមាណ ២៥ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា​ នៅដើមរ
តម្លៃ12000/kg
កូនមាន់ស្រែ មានអាយុពី ១-៥ថ្ងៃ ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចម្ដង ដែលភ្ញាស់ដោយកសិករជំនាញមានបទពិ
តម្លៃ៣៥០០រៀល/មួយក្បាល
តម្លៃ៣៥០០រៀល/ក្បាល
តម្លៃ៤០០០រៀល/ក្បាល
តម្លៃ៤០០០០រៀល/១អាង
កូនមាន់មានសុខភាពល្អបានចាក់វាក់សាំង៥មុខមាន លូកាស+ផ្លូវដង្ហើម, ហ្គុមបូរ៉ូ ជួសអុត រ
តម្លៃ៥៥០០រៀល/ក្បាល
កូនទាប៉េកាំងនេះជាពូជល្អ មានសុខភាពល្អ ចិញ្ចឹមឆាប់ធំ។
តម្លៃ៣២០០រៀល/ក្បាល
កូនទាកាប៉ានេះជាពូជល្អ មានសុខភាពល្អ ចិញ្ចឹមឆាប់ធំ។
តម្លៃ៥៥០០រៀលទៅ៦០០០រៀល/ក្បាល
កូនមាន់នេះមានអាយុ២១ថ្ងៃ និងបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចចំនួន ៣ មុខគឺវ៉ាក់សាំងញូកាស អុត និ
តម្លៃ៦០០០រៀល/ក្បាល
កូនមាន់នេះមានអាយុ៣ថ្ងៃ និងបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចចំនួន ២ មុខគឺវ៉ាក់សាំងញូកាស និងអុត។
តម្លៃ៣០០០រៀល/ក្បាល
ពូជនេះជាពូជជន្លេនដែលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកំប៉ុស្តិ៍។ លក្ខណៈពិសេសរបស់
តម្លៃ៤០០០០រៀល/១គីឡូ
#កំប៉ុស្តិ៍ជន្លេន ជាកំប៉ុស្តិ៍ដែលផលិតឡើងដោយប្រើប្រាស់សត្វជន្លេនជាភ្នាក់ងារបំបែកក
តម្លៃ២០០០រៀល/១គីឡូ
ស្តៅជារុក្ខជាតិដែលផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ស
តម្លៃ១០០០០រៀល/កញ្ចប់
ជីកំប៉ុស្តគោកនេះជាផលិតផលរបស់សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិដែលផលិតរយៈពេល 90ថ្ងៃទ
តម្លៃ១០០០ រៀល/គ.ក
ជីនេះមាន សារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ ដែលមានដូចជា សារធាតុ អាសូតជំនួយការលូតលាស់ដើម ហ៊ូមីកន
តម្លៃ៧២០០០ រៀល/ដប
លក្ខណៈពិសេស៖ - ផ្លែទ្រវែងត្រូវនឹងទីផ្សារ សាច់ពណ៌ក្រហមរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ សំបកក្រា
តម្លៃ៣២០០០ រៀល/កញ្ចប់
ជីធម្មជាតិផលិតឡើងដោយមានការជួយគាំទ្រថវិការ និងបច្ចេកទេសពីគម្រោង ALiSEA និងអង្គការ
តម្លៃ១២០០ រៀល/គីឡូ
មើល​ផលិតផលផ្សេងទៀត
តិចជាងនេះ
រុក្ខជាតិលំអរ(5)
តម្លៃកូនផ្សាំ ៦០០០៛/ដើម និង កូនបណ្ដុះ ៤០០០៛/ដើម
កូនដើមរាំងសាបមានសុខភាពល្អ
តម្លៃ៦០០០០៛/ដើម
សួនច្បារលម្អដោយដើមឈើ រុក្ខជាតិលម្អ និង ផ្កាចម្រុះពណ៌ជុំវិញលំនៅដ្ឋាន អគារពាណិជ្ជក
តម្លៃចាប់ពី ០,៥ ដុល្លា ដល់ ២០០០ ដុល្លា
កូនប្រទាលជាក្រុមរុក្ខជាតិតូចៗស្អាតៗដែលអាចដាំតាំងលម្អក្នុងគេហស្ថាន ការិយាល័យ និងត
តម្លៃចាប់ពី ១ ដល់ ១០ ដុល្លា
ការដាំដេគ័ររុក្ខជាតិនៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន ការិយាល័យ ហាងទំនិញ និងអគារធំៗ កំពុងទទួលបានន
តម្លៃចាប់ពី ១ ដុល្លា ដល់ ១០០ ដុល្លា
ដំណាំឧស្សាហកម្ម(2)
ទុយោPE ទំហំ 16mm 20mm 25mm 32mm ជាផលិតផលថៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធស្
តម្លៃ22$
សណ្តែកដីរបស់សហគមន៌សែនមនោរម្យមិនមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់កាលប្រម
តម្លៃ២០០០រៀល/គីឡូ