ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ត្រី & សាច់
ឈ្មោះ​ផលិតផល
មាន់ស្រែ (សាច់)

ប្រភព
: សហគមន៏កសិកម្មអំពិលប្រាំដើម
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិដូង ឃុំអំពិលប្រាំដើម ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ ICCO Cooperation
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១៨០០០ រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: រី ចន្ធូ
លេខទូរស័ព្ទ
: 097 30 59 311

ការពិពណ៌នាខ្លី:មាន់នេះជាប្រភេទមាន់ស្រែ ចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់ចំណីធម្មជាតិដែលផលិតដោយកសិករនៅសហគមន៍ផ្ទាល់។