ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ស្រាតាកែវ (កញ្ចប់តូច ៣ដប)

ប្រភព
: ខេត្តតាកែវ និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិខ្វា ចំការដូង រាជធានីភ្នំពេញ
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ JICA និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: RUA, Nagoya University, ILCC and CAMCONTROL
តម្លៃ
: ៣២០០០រៀល/កញ្ចប់
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: កញ្ញា អ៊ុង បូរតនា
លេខទូរស័ព្ទ
: 077 791 976/ 089 338 335
អ៊ីម៉េល
: boratana99@gmail.com