អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
បន្លែ(44)
សាលាដក្ដោបនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
តម្លៃ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ក្រសាំងទាបជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅ
តម្លៃ៥០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ជីសាំងហំនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
តម្លៃ៤០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ជីម្លូឬជីបេះដូង ជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជ
តម្លៃ៥០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ជីរណានេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូក្រាម
កាឆាយបាយជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូក្រាម
តាំងឆាយជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្ន
តម្លៃ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្ពៃតឿនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក
តម្លៃ៤០០០០រៀល/១គីឡូ
ស្ពៃចង្កឹះនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្ពៃខៀវជានេះបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅ
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្ពៃក្រញាញ់ ជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
តាំងអោនេះជាបន្លែដែលផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូក្រាម
សាលាដស្វាយនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
តម្លៃ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
សាលាដនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
តម្លៃ៧០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ផលិតផលផ្សិតនេះជាបន្លែសុវត្ថិភាព។
តម្លៃ7000 រៀល
ប៉េងប៉ោះនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
ឆៃថាវនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្
ខាត់ណាដើមនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ខ្ទឹមស្លឹកនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
ម្រះនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្ន
ក្រូចឆ្មាខ្មែរនេះជាគ្រឿងបន្ថែមរសជាតិដែលផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្
ដំឡូងជ្វានេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ខ្ញីស្រុកនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ត្រឡាចស្រូវនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាត
ល្ពៅនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្ន
ល្ពៅទ្រូនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
ននោងជ្រុងនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”
ត្រសក់នេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក
ត្រប់ស្រួយនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
ត្រប់វែងនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”ន
ម្ទេសផ្លោករបស់សហគមន៌ត្រែងត្រយឹងមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់លូតលាស់
តម្លៃ៤០០០រៀល/គីឡូ
ត្រឡាចនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១២០០រៀល/គីឡូ
ត្រឡាចនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ត្រកួននេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ត្រសក់នេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ននោងជ្រុងនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
ត្រឡាចនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគ
តម្លៃ១៦០០រៀល/គីឡូ
សណ្តែកកួរនេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្
តម្លៃ២០០០រៀល/គីឡូ
ផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុក ជាប្រភេទបន្លែដាំដុះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ធនធាន
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូ
ផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុក ជាប្រភេទបន្លែដាំដុះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ធនធាន
តម្លៃ៦០០០ រៀល/គីឡូ
ផ្សិតអំបោះជាផ្សិតធម្មជាតិ ការដាំដុះគឺមិនប្រើនូវសារធាតុគីមី រឺថ្នាំជំនួយឡើយ។
តម្លៃ៧០០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំប៉េងប៉ោះនេះត្រូវបានដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំពុលគីមី ថ្នាំធម្មជាតិក
តម្លៃ២៥០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំម្រះនេះដាំដុះដោយប្រើពូជរបស់ក្រុមហ៊ុន East- West និងបានរៀបចំដាំដុះដោយប្រើប្រ
តម្លៃ២៥០០រៀល/គីឡូ
ដំណាំម្ទេសដៃនាងត្រូវបានដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំពុលគីមី ថ្នាំធម្មជាតិក៏
តម្លៃ៦០០០រៀល/គីឡូ
មើល​ផលិតផលផ្សេងទៀត
តិចជាងនេះ
ផ្លែឈើ(11)
មៀនសាច់ក្រាស់ គ្រាប់តូច ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ១៤០០០៛/គីឡូ និង លក់រាយ ១៨០០០៛/គីឡូ
ប័រសាច់ស្អិត រមួតល្អ ដាំដុះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខ១ ៧០០០៛/គីឡូ, លេខ២ ៦០០០៛/គីឡូ, លេខ៣ ៥០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ៖ លេខ១ ១០០០០៛/គីឡូ, លេខ២ ៩០០០៛/គីឡូ, លេខ៣ ៨០០០៛/គីឡូ
ទុរេនម៉ាន់ថងសាច់ស្ងួត សាច់ទឹកដោះគោ ក្លិនឈ្ងុយ ផ្អែមឆ្ងាញ់ កាត់ចេញពីចំការនៅអូសោម
តម្លៃបោះដុំ ១៨០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ២៥០០០៛/គីឡូ
សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ៦៥០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៩០០០៛/គីឡូ
មានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ដាំនៅចំការផ្ទាល់ខ្លួន
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខធំ ៤០០០០៛/ផ្លូន, លេខកណ្ដាល ៣២០០០៛/ផ្លូន, លេខតូច ២៧០០០៛/ផ្លូន និងលក់រាយ៖ លេខធំ ៤៣០០០៛/ផ្លូន, លេខកណ្ដាល ៣៥០០០៛/ផ្លូន, លេខតូច ៣០០០០៛/ផ្លូន
ត្របែកគ្មានគ្រាប់ សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ៧០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៩០០០៛/គីឡូ
ក្រូចថ្លុងដាំនៅចម្ការខ្លួនឯង មានរសជាតិឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខ១ តម្លៃ ៦៥០០០៛/ឡូ, លេខ២ តម្លៃ ៥០០០០៛/ឡូ និងលក់រាយ៖ លេខ១ តម្លៃ ៨០០០៛/ផ្លែ, លេខ២ តម្លៃ ៧០០០៛/ផ្លែ
ជាទៀបស្វិតដាំដុះនៅចំការផ្ទាល់ខ្លួន រសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ មិនមានដង្កូវ
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខ១ តម្លៃ ៦៥០០៛/គីឡូ, លេខ២ តម្លៃ ៥០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ៖ លេខ១ តម្លៃ ៩០០០៛/គីឡូ, លេខ២ តម្លៃ ៧០០០៛/គីឡូ
ស្វាយខ្ទិះកែវចិនជាផលិតផលមកពីសហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ នៅស្រុកសូត្រនិគម ខេត
តម្លៃ៥៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ផ្លែផាសិនមណ្ឌលគីរី មានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ផ្អែមលាយជូរបន្តិច។ ជាពូជនាំចូលពីតៃវ៉ាន់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ម្នាស់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមល្អ ព្រោះផ្លែ្មម្នាស់មានជាតិស្ករ ១៦ ភាគរយ និងមានក្លិន
តម្លៃ១៦០០-២០០០រៀល/ផ្លែ
ត្រី & សាច់(11)
ផលិតពីសាច់ត្រីសុទ្ធ​ គ្មានបន្ថែមជាតិគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ
តម្លៃ40000៛/100គ្រាប់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ទាប៉េកាំងនេះ ជាពូជបង្កាត់ក្នុងស្រុក សុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ៨០០០រៀលទៅ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
មាន់ស្រែនេះ ជាពូជមាន់ក្នុងស្រុក ដែលមានសុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ១៦០០០រៀលទៅ១៨០០០រៀល/គីឡូ
ស៊ុតទាស្រែដែលចិញ្ចឹមដោយកសិករផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាយកពងជាច្រើនឆ្នាំ។
តម្លៃ៣៥០០រៀល/១០គ្រាប់
ក្ដាមថ្មស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ១២០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មឹកស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ដោយប្រជានេសាទនៅខេត្តកែប ធានាគុណភាពជូនអ
តម្លៃ៥០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
បង្គាស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
ក្ដាមសេះស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ សាច់ណែនល្អហើយមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មាន់នេះជាប្រភេទមាន់ស្រែ ចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់ចំណីធម្មជាតិដែលផលិតដោយកសិករនៅសហគមន៍ផ
តម្លៃ១៨០០០ រៀល/គីឡូ
មាន់មានអាយុ២១ថ្ងៃបានធ្វើវ៉ាក់សាំង៣មុខរួចជាស្រេច មាន់មានសុខភាពល្អ ចិញ្ចឹមឆាប់ធំ ម
តម្លៃ៥០០០រៀល/ក្បាល