ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ត្រី & សាច់
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ចង្រិតសាច់

ប្រភព
: កសិដ្ឋាន ពេជ ប៉ុន
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិត្រពាំងបបុស ឃុំស្រង៉ែ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: លោក ពេជ ប៉ុន
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១២ ៥២០ ៦៣៧/០៩៦ ៧៤ ៩១ ៧៨៩