អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
រុក្ខជាតិលំអរ(5)
តម្លៃកូនផ្សាំ ៦០០០៛/ដើម និង កូនបណ្ដុះ ៤០០០៛/ដើម
កូនដើមរាំងសាបមានសុខភាពល្អ
តម្លៃ៦០០០០៛/ដើម
សួនច្បារលម្អដោយដើមឈើ រុក្ខជាតិលម្អ និង ផ្កាចម្រុះពណ៌ជុំវិញលំនៅដ្ឋាន អគារពាណិជ្ជក
តម្លៃចាប់ពី ០,៥ ដុល្លា ដល់ ២០០០ ដុល្លា
កូនប្រទាលជាក្រុមរុក្ខជាតិតូចៗស្អាតៗដែលអាចដាំតាំងលម្អក្នុងគេហស្ថាន ការិយាល័យ និងត
តម្លៃចាប់ពី ១ ដល់ ១០ ដុល្លា
ការដាំដេគ័ររុក្ខជាតិនៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន ការិយាល័យ ហាងទំនិញ និងអគារធំៗ កំពុងទទួលបានន
តម្លៃចាប់ពី ១ ដុល្លា ដល់ ១០០ ដុល្លា
រុក្ខជាតិលំអរ(5)
តម្លៃកូនផ្សាំ ៦០០០៛/ដើម និង កូនបណ្ដុះ ៤០០០៛/ដើម
កូនដើមរាំងសាបមានសុខភាពល្អ
តម្លៃ៦០០០០៛/ដើម
សួនច្បារលម្អដោយដើមឈើ រុក្ខជាតិលម្អ និង ផ្កាចម្រុះពណ៌ជុំវិញលំនៅដ្ឋាន អគារពាណិជ្ជក
តម្លៃចាប់ពី ០,៥ ដុល្លា ដល់ ២០០០ ដុល្លា
កូនប្រទាលជាក្រុមរុក្ខជាតិតូចៗស្អាតៗដែលអាចដាំតាំងលម្អក្នុងគេហស្ថាន ការិយាល័យ និងត
តម្លៃចាប់ពី ១ ដល់ ១០ ដុល្លា
ការដាំដេគ័ររុក្ខជាតិនៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន ការិយាល័យ ហាងទំនិញ និងអគារធំៗ កំពុងទទួលបានន
តម្លៃចាប់ពី ១ ដុល្លា ដល់ ១០០ ដុល្លា