ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
តែមេអំបៅ

ប្រភព
: ចំការម្ជូរព្រឹក្ស
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៣៤០០០៛/០,៥ គ.ក
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ដេត ស៊ីណាត
លេខទូរស័ព្ទ
: 096 443 7693/078 666 908