អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ(9)
អង្ករម្លិះក្រហមនេះផលិតដោយសហគមន៍ផលិតស្រូវសរីរាង្គនៅខេត្តតាកែវ និង កំពង់ឆ្នាំង។ គា
តម្លៃ៤៨០០រៀល/គីឡូក្រាម
អង្ករសម្រូបម្លិះក្រហមនេះផលិតដោយសហគមន៍ផលិតស្រូវសរីរាង្គនៅខេត្តតាកែវ និង កំពង់ឆ្នា
តម្លៃ៤៨០០រៀល/គីឡូក្រាម
អង្ករសរីរាង្គសម្រូបផ្ការំដួលនេះផលិតដោយសហគមន៍ផលិតស្រូវសរីរាង្គនៅខេត្តព្រះវិហារ កំ
តម្លៃ៣៧០០រៀល/គីឡូក្រាម
អង្ករសរីរាង្គសម្រិតផ្ការំដួលនេះផលិតដោយសហគមន៍ផលិតស្រូវសរីរាង្គនៅខេត្តព្រះវិហារ កំ
តម្លៃ៣៧០០រៀល/គីឡូក្រាម
អង្ករំដួលសម្រូប ផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក
តម្លៃ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
អង្ករំដួលសម្រូប ផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក
តម្លៃ៤០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ស្រូវឡើងទឹកពូជក្រញ៉ុលនេះ លក់ក្នុងតម្លៃដូចគ្នានឹងពូជក្រឹមដែរ 1 kg = ៤,៥០០ ៛; 2 kg
តម្លៃ៣៩០០​ រៀល/គីឡូ
ស្រូវឡើងទឹកពូជក្រឹមនេះ លក់ក្នុងតម្លៃដូចគ្នានឹងពូជក្រញុលដែរ 1 kg = ៤,៥០០ ៛; 2 kg
តម្លៃ៣៩០០​ រៀល/គីឡូ
ស្រូវពូជសុទ្ធ គុណភាពលេខ ១ ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមផលិតពូជស្រូវក្រអូបភូមិយើង និងផលិតត
តម្លៃ2800រៀល/គ.ក