អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
ឧបករណ៍កសិកម្ម(9)
ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន១៥០០គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បា
តម្លៃ២៦៤០០០០រៀល/គ្រឿង
ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន១០៥៦គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បា
តម្លៃ២២៨០០០០រៀល/គ្រឿង
ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន៥២៨គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បាន
តម្លៃ១៨៤០០០០រៀល/គ្រឿង
ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន៣៥២គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បាន
តម្លៃ១២៨០០០០រៀល/គ្រឿង
ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន២៦៤គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បាន
តម្លៃ៩២០០០០រៀល/គ្រឿង
ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន១៧៦គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បាន
តម្លៃ៧៤០០០០រៀល/គ្រឿង
សឺរ៉ាំងអូតូចាក់ទា
តម្លៃ១២០០០០រៀល/គ្រឿង (១សេសេ)
សឺរ៉ាំងអូតូចាក់គោ ជ្រូក​ មាន់...
តម្លៃ១២០០០០រៀល/គ្រឿង (២សេសេ)
ក្រុមហ៊ុន អេហ្រ្គីអេនស៍មានជំនាញសាងសង់រោងដាំបន្លែទំនើបសម្រាប់ការដាំដុះបន្លែបែបថ្ម
តម្លៃទៅតាមគម្រោងសាងសង់ជាក់ស្តែង