ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
អង្កសម្រូបម្លិះក្រហម

ប្រភព
: ខេត្តតាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង
អាស័យដ្ឋាន
: ភ្នំពេញ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: លេខ១
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សរីរាង្គ
តម្លៃ
: ៤៨០០រៀល/គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ឧត្ដមរាយ ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៦១ ៧៨ ៨២ ២៧/០៩៣ ៧៨ ៨២ ២៧

ការពិពណ៌នាខ្លី:អង្ករសម្រូបម្លិះក្រហមនេះផលិតដោយសហគមន៍ផលិតស្រូវសរីរាង្គនៅខេត្តតាកែវ និង កំពង់ឆ្នាំង។ គាំទ្រអង្ករនេះគឺគាំទ្រកសិករខ្មែរ។