ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
អង្ករសរីរាង្គសម្រិតផ្ការំដួល

ប្រភព
: ខេត្តព្រះវិហារ កំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ស្ពឺ
អាស័យដ្ឋាន
: ភ្នំពេញ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: លេខ១
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សរីរាង្គ
តម្លៃ
: ៣៧០០រៀល/គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ឧត្ដមរាយ ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៦១ ៧៨ ៨២ ២៧/០៩៣ ៧៨ ៨២ ២៧

ការពិពណ៌នាខ្លី:អង្ករសរីរាង្គសម្រិតផ្ការំដួលនេះផលិតដោយសហគមន៍ផលិតស្រូវសរីរាង្គនៅខេត្តព្រះវិហារ កំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ស្ពឺ។ គាំទ្រអង្ករនេះគឺគាំទ្រកសិករខ្មែរ។