ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
សាលាដស្វាយ

ប្រភព
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិជ្រៃជើង ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ ហ្គ្រេត-សៀដ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សុវត្ថិភាព
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: ប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពដោយការចូលរួម
តម្លៃ
: ៨០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១២ ២៧ ៤៣ ៧៨/០៧៨ ៣១៣ ៣៨២
អ៊ីម៉េល
: ecofarm.cam@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:សាលាដស្វាយនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ដែលមានសមាជិកផលិត៦០គ្រួសារដែលភាគច្រើនជាកសិករស្រ្តី។ កសិផលនេះមានលក្ខណៈពិសេស ៤ យ៉ាងគឺ ទី១ ជាផលិតផលសុវត្ថិភាពដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផលិតកម្មទាំងមូលដោយប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពដែលមានការចូលរួម(PGS) ទី២ ជាផលិតផលដែលផលិតដោយកសិករក្នុងស្រុក ទី៣ ជាផលិតផលដែលប្រើប្រាស់សំភារៈវេចខ្ចប់ដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងទី៤ រាល់ពេលដែលលោកអ្នកទិញផលិតនេះគឺលោកអ្នកបានជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពកសិករខ្មែរ។