ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ផ្សិតអំបោះ ខ្មៅ

ប្រភព
: ផ្សិតអំបោះ
អាស័យដ្ឋាន
: ខេត្តកំពង់ចាម
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញ១ឆ្នាំ
តម្លៃ
: 7000 រៀល
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ឃុយ រតនា
លេខទូរស័ព្ទ
: 012-664585
អ៊ីម៉េល
: ratana.kpc@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ផលិតផលផ្សិតនេះជាបន្លែសុវត្ថិភាព។