ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ខាត់ណាដើម

ប្រភព
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិជ្រៃជើង ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ ហ្រ្គេត-សៀដ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: លេខ១
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សុវត្ថិភាព
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: ប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពដោយមានការចូលរួម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: 012 274378 /078 313 382
អ៊ីម៉េល
: ecofarm.cam@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ខាត់ណាដើមនេះជាបន្លែផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ដែលមានសមាជិកផលិត៦០គ្រួសារដែលភាគច្រើនជាកសិករស្រ្តី។