ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ត្រសក់

ប្រភព
: សហគមន៌ស្វាយស្ត្រីសាមគ្គី
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិខ្យាងត្យូង ឃុំស្វាយ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ​ Finn Church Aid (FCA)
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១៦០០រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ស៊ុំ រីវ៉ាន
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៧ ៩២៣៦២២០

ការពិពណ៌នាខ្លី:ត្រសក់នេះ កសិករដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលតិចតួចបំផុត ហើយចំពោះការប្រើគឺប្រើប្រាស់តាមបទដ្ឋានណែនាំ ជាពិសេសផ្អាកប្រើប្រាស់ថ្នាំពេលជិតប្រមូលផល។