ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: រុក្ខជាតិលំអរ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
កូនពូជរាំងសាប

ប្រភព
: ចិ ច័ន្ទសុធារី
អាស័យដ្ឋាន
: ភ្នំព្រឹក្ស ខេត្តបាត់ដំបង
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៦០០០០៛/ដើម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ចិ ច័ន្ទសុធារី
លេខទូរស័ព្ទ
: 086 70 22 94

ការពិពណ៌នាខ្លី:កូនដើមរាំងសាបមានសុខភាពល្អ