ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ឧបករណ៍កសិកម្ម
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ទូរភ្ញាស់អូតូ ៣៥២គ្រាប់

ប្រភព
: ជុំ សារិន
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិទី១ ឃុំកំពង់ទ្រាស ស្រុកក្រូចឆ្មា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១២៨០០០០រៀល/គ្រឿង
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ជុំ សារិន
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៦៩ ២២ ២៤ ៤៥/០៦១ ៣៤ ៣៤ ៧៧

ដឹកជញ្ជូន:ដឹកជញ្ជូន២៥ខេត្តក្រុង


ការពិពណ៌នាខ្លី:ទូរភ្ញាស់អូតូនេះអាចភ្ញាស់បាន៣៥២គ្រាប់។ ការប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង។ អាចកុម្មង់បានតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។