ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ឧបករណ៍កសិកម្ម
ឈ្មោះ​ផលិតផល
Thamavet

ប្រភព
: ប្រទេអ៊ីស្រាអែល
អាស័យដ្ឋាន
: បុរីពិភពថ្មី ចំការដូង រាជធានីភ្នំពេញ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១២០០០០រៀល/គ្រឿង (១សេសេ)
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: យ៉ុន វណ្ណេត
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៦ ៦១​ ២២ ៥៩១/០៦១ ៧០ ៤១ ៣២

ដឹកជញ្ជូន:ដឹកជញ្ជូន២៥ខេត្តក្រុង


ការពិពណ៌នាខ្លី:សឺរ៉ាំងអូតូចាក់ទា