អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
ត្រី & សាច់(11)
ផលិតពីសាច់ត្រីសុទ្ធ​ គ្មានបន្ថែមជាតិគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ
តម្លៃ40000៛/100គ្រាប់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ទាប៉េកាំងនេះ ជាពូជបង្កាត់ក្នុងស្រុក សុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ៨០០០រៀលទៅ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
មាន់ស្រែនេះ ជាពូជមាន់ក្នុងស្រុក ដែលមានសុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ១៦០០០រៀលទៅ១៨០០០រៀល/គីឡូ
ស៊ុតទាស្រែដែលចិញ្ចឹមដោយកសិករផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាយកពងជាច្រើនឆ្នាំ។
តម្លៃ៣៥០០រៀល/១០គ្រាប់
ក្ដាមថ្មស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ១២០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មឹកស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ដោយប្រជានេសាទនៅខេត្តកែប ធានាគុណភាពជូនអ
តម្លៃ៥០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
បង្គាស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
ក្ដាមសេះស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ សាច់ណែនល្អហើយមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មាន់នេះជាប្រភេទមាន់ស្រែ ចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់ចំណីធម្មជាតិដែលផលិតដោយកសិករនៅសហគមន៍ផ
តម្លៃ១៨០០០ រៀល/គីឡូ
មាន់មានអាយុ២១ថ្ងៃបានធ្វើវ៉ាក់សាំង៣មុខរួចជាស្រេច មាន់មានសុខភាពល្អ ចិញ្ចឹមឆាប់ធំ ម
តម្លៃ៥០០០រៀល/ក្បាល
ត្រី & សាច់(11)
ផលិតពីសាច់ត្រីសុទ្ធ​ គ្មានបន្ថែមជាតិគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ
តម្លៃ40000៛/100គ្រាប់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ទាប៉េកាំងនេះ ជាពូជបង្កាត់ក្នុងស្រុក សុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ៨០០០រៀលទៅ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
មាន់ស្រែនេះ ជាពូជមាន់ក្នុងស្រុក ដែលមានសុខភាពល្អ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់។
តម្លៃ១៦០០០រៀលទៅ១៨០០០រៀល/គីឡូ
ស៊ុតទាស្រែដែលចិញ្ចឹមដោយកសិករផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាយកពងជាច្រើនឆ្នាំ។
តម្លៃ៣៥០០រៀល/១០គ្រាប់
ក្ដាមថ្មស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ១២០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មឹកស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ដោយប្រជានេសាទនៅខេត្តកែប ធានាគុណភាពជូនអ
តម្លៃ៥០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
បង្គាស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
ក្ដាមសេះស្រស់ៗយកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ សាច់ណែនល្អហើយមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព
តម្លៃ៦០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
មាន់នេះជាប្រភេទមាន់ស្រែ ចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់ចំណីធម្មជាតិដែលផលិតដោយកសិករនៅសហគមន៍ផ
តម្លៃ១៨០០០ រៀល/គីឡូ
មាន់មានអាយុ២១ថ្ងៃបានធ្វើវ៉ាក់សាំង៣មុខរួចជាស្រេច មាន់មានសុខភាពល្អ ចិញ្ចឹមឆាប់ធំ ម
តម្លៃ៥០០០រៀល/ក្បាល